2023

Inkomsten           
Netto-omzet 147.878      
Inkoopwaarde van de omzet -/- 2.044      
Overige bedrijfsopbrengsten 30.305      
Bruto bedrijfsresultaat

  176.139
           
Uitgaven           
Lonen en salarissen 50.940      
Sociale lasten 8.366      
Afschrijvingen materiële vaste activa 8.187      
Overige personeelskosten 9.973      
Huisvestingskosten 62.872      
Exploitatiekosten 3.971      
Verkoopkosten 4.888      
Autokosten 1.645      
Kantoorkosten 1.747      
Algemene kosten 4.907      
Som der bedrijfskosten

-/- 157.496
Bedrijfsresultaat      

18.643
Rentelasten en soortgelijke kosten -/- 2.660      
Som der financiële baten en lasten     -/- 2.660
Resultaat     -/-

15.983

Jaarrekening 2023