2016

Financiële gegevens van 2016

Inkomsten 
Netto-omzet

0

Inkoopwaarde van de omzet

0

Overige bedrijfsopbrengsten

6.060

Bruto bedrijfsresultaat

6.060

Uitgaven 
Huisvestingskosten

2.448

Exploitatiekosten

362

Verkoopkosten

21

Autokosten

0

Kantoorkosten

104

Algemene kosten

120

Som der bedrijfskosten

– €

3.055

Bedrijfsresultaat

3.005

Rentelasten en soortgelijke kosten

– €

145

Som der financiële baten en lasten

– €

145

Resultaat

2.860