2021

Financiële gegevens van 2021

Inkomsten           
Netto-omzet 92.375      
Inkoopwaarde van de omzet -/- 3.659      
Overige bedrijfsopbrengsten 34.648      
Bruto bedrijfsresultaat

  123.364
           
Uitgaven           
Lonen en salarissen 35.264      
Sociale lasten 7.413      
Afschrijvingen materiële vaste activa 7.041      
Overige personeelskosten 5.029      
Huisvestingskosten 48.876      
Exploitatiekosten 1.992      
Verkoopkosten 711      
Autokosten 3.098      
Kantoorkosten 788      
Algemene kosten 2.312      
Som der bedrijfskosten

-/- 112.524
Bedrijfsresultaat      

10.840
Rentelasten en soortgelijke kosten -/- 1.574      
Som der financiële baten en lasten     -/- 1.574
Resultaat      

9.266