2022

Inkomsten           
Netto-omzet 117.176      
Inkoopwaarde van de omzet -/- 3.609      
Overige bedrijfsopbrengsten 27.771      
Bruto bedrijfsresultaat

  141.338
           
Uitgaven           
Lonen en salarissen 47.621      
Sociale lasten 7.752      
Afschrijvingen materiële vaste activa 8.650      
Overige personeelskosten 8.492      
Huisvestingskosten 52.946      
Exploitatiekosten 4.716      
Verkoopkosten 1.132      
Autokosten 2.140      
Kantoorkosten 1.502      
Algemene kosten 4.744      
Som der bedrijfskosten

-/- 139.695
Bedrijfsresultaat      

1.643
Rentelasten en soortgelijke kosten -/- 1.877      
Som der financiële baten en lasten     -/- 1.877
Resultaat     -/-

234

Jaarrekening 2022