2018

Financiële gegevens van 2018

Inkomsten           
Netto-omzet 100.772      
Inkoopwaarde van de omzet -/- 650      
Overige bedrijfsopbrengsten 27.630      
Bruto bedrijfsresultaat

  127.617
           
Uitgaven           
Lonen en salarissen 28.188      
Sociale lasten 5.431      
Afschrijvingen materiële vaste activa 2.534      
Overige personeelskosten 920      
Huisvestingskosten 41.454      
Exploitatiekosten 3.172      
Verkoopkosten 311      
Autokosten 2.553      
Kantoorkosten 1.270      
Algemene kosten 2.376      
Som der bedrijfskosten

-/- 88.209
Bedrijfsresultaat      

39.408
Rentelasten en soortgelijke kosten -/- 1.732      
Som der financiële baten en lasten     -/- 1.732
Resultaat      

37.676