2017

Financiële gegevens van 2017

Inkomsten 
Netto-omzet 65.164
Inkoopwaarde van de omzet -/- 650
Overige bedrijfsopbrengsten 839
Bruto bedrijfsresultaat

65.353
Uitgaven 
Lonen en salarissen 21.832
Sociale lasten 3.215
Afschrijvingen materiële vaste activa 498
Overige personeelskosten 300
Huisvestingskosten 26.361
Exploitatiekosten 2.942
Verkoopkosten 1.663
Autokosten 1.200
Kantoorkosten 1.144
Algemene kosten
-/- 61.743
Bedrijfsresultaat


3.610

Rentelasten en soortgelijke kosten -€ 833
Som der financiële baten en lasten -/- 833
Resultaat


2.777