2019

Financiële gegevens van 2019

Inkomsten           
Netto-omzet 112.925      
Inkoopwaarde van de omzet -/- 494      
Overige bedrijfsopbrengsten 39.865      
Bruto bedrijfsresultaat

  152.296
           
Uitgaven           
Lonen en salarissen 31.997      
Sociale lasten 5.898      
Afschrijvingen materiële vaste activa 4.265      
Overige personeelskosten 3.706      
Huisvestingskosten 58.564      
Exploitatiekosten 3.739      
Verkoopkosten 1.359      
Autokosten 4.343      
Kantoorkosten 1.095      
Algemene kosten 2.545      
Som der bedrijfskosten

-/- 117.511
Bedrijfsresultaat      

34.785
Rentelasten en soortgelijke kosten -/- 932      
Som der financiële baten en lasten     -/- 932
Resultaat      

33.853