2020

Financiële gegevens van 2020

Inkomsten           
Netto-omzet 88.099      
Inkoopwaarde van de omzet -/- 3.509      
Overige bedrijfsopbrengsten 84.590      
Bruto bedrijfsresultaat

  116.019
           
Uitgaven           
Lonen en salarissen 42.626      
Sociale lasten 7.485      
Afschrijvingen materiële vaste activa 5.831      
Overige personeelskosten 7.878      
Huisvestingskosten 53.526      
Exploitatiekosten 3.222      
Verkoopkosten 656      
Autokosten 1.328      
Kantoorkosten 931      
Algemene kosten 2.521      
Som der bedrijfskosten

-/- 126.004
Bedrijfsresultaat     -/-

9.985
Rentelasten en soortgelijke kosten -/- 1.371      
Som der financiële baten en lasten     -/- 1.371
Resultaat     -/-

11.356